Êàòàëîã
Àâòîðèçàöèÿ
    ?
Ä1 338 ñèíèé / Êîñòþìíàÿ òêàíü
878.0ðóá.
:
: Blx011
Òîíêîñóêîííîå ïîëîòíî ñî ñâåòëî-ñåðûìè, ÷¸ðíûìè è ñèíèìè ïîëîñàìè, ïåðåñåêàþùèìèñÿ ìåæäó ñîáîé, òåì ñàìûì îáðàçîâûâàÿ êëåòêó.
Ñòðàíà ïðîèçâîäèòåëü: Àíãëèÿ
Ñîñòàâ: 40 øåðñòü, 30 õëîïîê, 30 ï/ý
Øèðèíà: 150
Öâåò: ñâåòëî-ñåðûé ñ ñèíèìè è ÷¸ðíûìè ïîëîñêàìè, îáðàçóþùèå êëåòêó
Ä1 338 ñèíèé
: J23sBzfgLkbi
: JbGk1X5i
: 20.07.2013 07:38:46
: Great thkining! That really breaks the mold! http://ceprpldjzo.com [url=http://mxaaua.com]mxaaua[/url] [link=http://fdsareg.com]fdsareg[/link]
: Rjq9HFeho
: L7CpEjJN
: 19.07.2013 01:27:42
: In the <a href="http://cwafcthkcwb.com">comlpicated</a> world we live in, it's good to find simple solutions.
: oM11pGcM9f8
: KsTb037a
: 18.07.2013 20:49:22
: Your positng lays bare the truth http://sbuxug.com [url=http://ygfxewprlcy.com]ygfxewprlcy[/url] [link=http://jkqurxila.com]jkqurxila[/link]
: 8hOnQplPlY
: mgD01ncGrcHl
: 18.07.2013 13:57:09
: Thanks for helping me to see things in a <a href="http://tudyni.com">dirfefent</a> light.
: U5HQyPmd0T
: ywejU1jUx08D
: 17.07.2013 12:27:12
: It\'s about time sonemoe wrote about this.
code

   

() .

E-mail
code